ULUSAL KRİSTALLOGRAFİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

http://www.tucr.org

MADDE 1: “Ulusal Kristallografi Derneği“ adı ile merkezi Ankara’ da olan bir dernek kurulmuştur. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2: Üyelerin ortak mesleki, kültürel ve sosyal faaliyetlerini organize etmek, kristallografi alanında eğitimi desteklemek, Türkiye’ de Kristallografi’ nin anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayında bulunmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

MADDE 3: Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, dernekler kanununa uygun olarak, aşağıdaki çalışmaları yapar.

a- Üyelerin mesleki sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışır.

b- Dernek üyelerinin bir araya gelmesini sağlayacak, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek lokal, kütüphane gibi Dernekler Kanunu’ nda izin verilen yerleri yetkili mercilerin onayı ile kurabilir.

c- Kristallografi alanındaki araştırmaları destekler.

d-Yakın disiplin ve bilim dallarıyla ve bunlarla ilişkin kuruluşlarla amaçları doğrultusunda işbirliği yapar.

e- Bilimsel nitelikte kongre, sempozyum, seminer, konferans, açık oturum, eğitim kursları düzenler ya da benzeri etkinliklerde bulunur.

f- Bilimsel nitelikte eserler, dergiler yayınlar.

g- Kristallografi alanında eğitimi destekler.

h- Kristallografi alanında yaptığı çalışmalarla üstün basarı elde eden bilim adamları, genç yetenekler, dernek üyeleri için bilim, teşvik ve hizmet ödülleri verir.

i- Bağış ve yardım kabul eder.

j- Derneğe gelir, yardım sağlamak amacıyla ekonomik faaliyetler düzenler. Vakıflar kurar.

DERNEK KURUCU ÜYELERİ

MADDE 4: Derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki isimlerdir.

  1. Prof. Dr. Dinçer Ülkü, T.C., Öğr. Üyesi;
  2. Prof.Dr. H.Yalçın Elerman T.C., Öğr.Üyesi;
  3. Prof.Dr. Engin Kendi, T.C., Öğr. Üyesi;
  4. Doç.Dr. Süheyla Özbey, T.C., Öğr. Üyesi;
  5. Doç.Dr. Engin Özdaş, T.C., Öğ. Üyesi;
  6. Doç.Dr. Semra İde, T.C., Öğ.Üyesi;
  7. Doç.Dr. Ayhan Elmalı, T.C., Öğ.Üyesi;

DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE 5: Derneğin;

a- Asıl

b- Fahri

c-Onursal

olmak üzere üç çeşit üyeliği vardır.

MADDE 6: Derneğe Asıl Üye Olabilme:

A. Yurt içinde ya da yurt dışındaki üniversitelerin Fizik, Kimya, Biyoloji, Malzeme, Yerbilimleri Bölümlerinden mezun olmuş olmak,

  B. Yurt içinde ya da yurt dışındaki herhangi bir üniversitede lisansüstü eğitimini kristallografi ile ilgili alanlarda tamamlamış olmak.

Yukarıdaki özelliklerden en az bir tanesine sahip olan şahıslar , sahip olduğu özelliği belgeleyen bir fotokopi örneği, nüfus cüzdan sureti, başvuru formu ve başvuru dilekçesi ile Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurmaları halinde, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda derneğe üye olabilirler.

Üyelerin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmaları, onur kırıcı bir suçtan cezalandırılmamış bulunmaları ve Türkiye’ de yasalar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş bulunmaları gereklidir.

MADDE 7: Derneğe Fahri Üye Olabilme

Derneğin amaçlarına uygun hizmetlerde bulunmuş olan, derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan Türk ya da yabancı uyruklu kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile bu ünvanı alabilirler. Bu üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur.

Bu üyeler isterlerse aidat öderler.

MADDE 8: Derneğe Onursal Üye Olabilme;

Doğrudan doğruya derneğe yararlı olmasa bile yaptığı çalışmalar takdirle karşılanan, Türk ya da yabancı uyruklu kişilere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile onursal üyelik verilebilir.

Bu üyelerin Genel Kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur.

Bu üyeler isterlerse aidat öderler.

DERNEĞE GİRİŞ

MADDE 9: Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kurulunca belirlenecek gerekli belgeleri tamamlayarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na başvururlar. Bu istekleri Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir. Başvuruları kabul edilenler,“Asıl Üye” defterine kayıt edilirler. Derneğe kabul edilenler 50 TL giriş aidatı ve üyeliğin devamı için her yıl 30 TL yıllık aidat ödemekle yükümlüdürler. Bu miktarlar, Genel Kurul’da değiştirilebilir.

DERNEKTEN AYRILMA

MADDE 10: Dernek üyeliği aşağıdaki durumlardan birisinin ortaya çıkması durumunda son bulur;

a- İstifa: Arzu eden her üye yazılı dilekçe vererek üyelikten istifa edebilir.

b- Çıkarılma: Dernekler Kanunu’nun yasakladığı faaliyetlerde bulunan, dernek ve dernek kuruluşlarına söz ve yazı ile zarar veren, geçerli bir mazereti olmadan iki yıllık aidatını ödemeyen üyeler herhangi bir üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılabilirler. Durum üyeye yazı ile bildirilir. Ancak üye Genel Kurulda kararın iptali için basvurabilir.

DERNEK ORGANLARI

MADDE 11: Derneğin organları,

a- Genel Kurul,

b- Yönetim Kurulu,

c- Denetleme Kurulu,

MADDE 12: Genel Kurul;

Asıl üyelerden olusan derneğin en yüksek yönetim ve yargı organıdır.

1- İki yılda bir defa Haziran ayında olağan toplantısını yapar.

2- Yönetim ya da denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

MADDE 13: Çağrı Usulü;

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, iki toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Üyelere ikinci toplantı için çağrı, birinci fıkrada belirtilen esaslara gore yapılır ve mahallin en büyük amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14: Toplantı yeri;

Genel Kurul, genel merkezin bulunduğu yerde yapılır. Genel Kurul tarihi Ulusal Kristalografi Toplantısı tarihiyle çakıştığı durumda, Ulusal Kristalografi Toplantısının yapıldığı yerde yapılır.

MADDE 15: Toplantı Yeter Sayısı;

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 16: Toplantı Yapılış Usulü;

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

15. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 17: Toplantıda Görüşülecek Konular;

Genel Kurul Toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 18: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;

Aşağıda ki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a- Dernek organlarının seçilmesi,

b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

g- Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

h- Derneğin feshedilmesi,

i- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 19: Karar Yeter Sayısı;

Dernek feshine ilişkin kararların dışındaki kararlar açık oylama ve salt çoğunlukla alınır.

MADDE 20: Yönetim Kurulu’nun Teşkili ve Görevleri;

Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

4- Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 21: Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması;

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22: Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri;

Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Kurul, derneğin işlem ve hesaplarını içeren defterlerini incelemek ve hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunmakla görevlidir.

Bu Kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere gore ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunar.

MADDE 23: Çalışma Grupları;

Yönetim Kurulu, Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü sayıda Çalışma Grubu oluşturur. Bu grubun görevi, çalışmaları bittiğinde sona erer.

MADDE 24: Planlama ve Program Kurulu;

Planlama ve program kurulu, çalışma önceliklerini belirlemek üzere Yönetim Kurulu’nca atanır ve ona bağlı olarak çalışır. Kurul 5 üyeden oluşur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 25: Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır;

Giriş ödentisi, yıllık ödenti, bağış, araştırma ve yayından sağlanan gelir, toplantı, yemek vb. faaliyetlerden sağlanan gelir, mal varlığı gelirleri.

DERNEĞİN DEFTERLERİ

MADDE 26: Dernekte aşağıdaki defterler tutulur;

Üye kayıt defteri,

Yönetim Kurulu Karar defteri,

Gelen-Giden Evrak defteri,

Gelir ve Gider defteri,

Demirbaş defteri,

Alındı Belgesi Kayıt defteri,

Bütçe Bilanço ve Kesin Hesap defteri.

Bu defterler Noter’den tasdik edilerek kullanılır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESHİ

MADDE 27: Tüzük, Genel Kurul’un normal ya da olağanüstü toplantılarına katılan üyelerin en az üçte ikisinin onayıyla değiştirilebilir. Genel Kurul üçte iki çoğunlukla derneğin çalışmalarına son verebilir. Böyle bir durumda derneğin mal varlığı Kızılay Genel Merkezi’ne devredilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 29: Derneğin bu tüzüğü yönetim kurulunca uygulanır.

MADDE 30: Dernek organları oluşuncaya kadar Geçici Yönetim Kurulu kurucu

aşağıdaki üyelerden oluşur.

1- Prof. Dr. Dinçer Ülkü

2- Prof. Dr. H.Yalçın Elerman

3- Prof.Dr. Engin Kendi

4- Doç.Dr. Süheyla Özbey

5- Doç.Dr.Engin Özdaş

6- Doç.Dr. Semra İde

7- Doç.Dr. Ayhan Elmalı